Algemene voorwaarden

Wij zijn: WOPPILY,  gevestigd te Elshoutbaan 37, B-2900 Schoten, en ondernemingsnummer 0722.580.813. 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: woppily@telenet.be of op het telefoonnummer: +32 498 30 59 01.

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij, WOPPILY, leveren.
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst, bij het aankopen van een product/dienst of bij het bestellen van een op maat gemaak product/dienst. 
 5. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en ons.  
 7. Producten: de producten die wij, WOPPILY, verkopen.
 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 9. Website: www.woppily.be
 10. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biedt de volgende Diensten/Producten aan:

 • Wholesale van B2B producten
 • Zelfgemaakte fysieke Producten, al dan niet met online tutorial
 • Zelfgemaakte digitale Producten (bv. print ter bedrukking tekening, online tutorials)
 • Abonnementen op de Producten
 • Workshops

De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website, in combinatie met hetgeen aangeboden via de (sociale media) shop of de fysieke verkoopplek. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt wel BTW aangerekend.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

De Dienstverlener kan de inschrijving voor een workshop weigeren, bijvoorbeeld omdat deze vol zit. Eventueel wordt er met een reservelijst gewerkt.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht zodra er is uitgevoerd (indien dit van toepassing zou zijn).  

Diensten of Producten die via de Website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet via de Website kunnen worden aangekocht, gebeurt dit middels een factuur. Een factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Producten die via sociale media worden aangekocht, dienen betaald te worden volgens afspraak dit kan betekenen via overschrijving of Payconic bij ophalen van de producten.

Artikel 4: Niet van toepassing

Artikel 5 – Vergoeding:

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product, en worden steeds vermeld bij het Aanbod. De prijzen worden uitgedrukt in euro, en worden onder meer berekend op basis van de tijd die aan de uitvoering van de onderscheiden dienst(fas)en zal gespendeerd worden en de gebruikte materialen. De initieel vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten. Welke bijkomende Producten/Diensten kunnen worden bijbesteld, zoals bv. materialen voor een Product die niet in het standaard gamma zitten of extra materiaal tijdens een workshop […], zal steeds duidelijk zijn aangegeven bij het Aanbod. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds vooraf apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant. Hieronder kunnen onder meer vallen, doch niet limitatief: extra ontwerptijd, extra aanpassingen aan de wensen van de Klant, eventuele extra verplaatsingskosten […].

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Indien betaling via facturatie gebeurt, ontvangt de Klant een voorschotfactuur. Of er met een voorschotfactuur gewerkt wordt, zal duidelijk zijn aangegeven vóór de Klant de bestelling plaatst.

Facturen dienen te worden voldaan binnen de 14 dagen.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt een herinnering gestuurd. Deze herinnering verloopt na 14 dagen.

Na deze termijn volgt een tweede herinnering. Deze herinnering verloopt na 14 dagen.

Na deze termijn volgt een derde herinnering. Blijft betaling alsnog uit binnen 14 dagen, kan de Dienstverlener de vordering innen via een incassobureau en de wettelijke incassokosten in rekening brengen, dan wel via de rechtbank. Er kunnen verwijlinteresten gevorderd worden vanaf de vervaldag van de factuur van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

De Dienstverlener kan haar Diensten steeds opschorten zolang een (voorschot)factuur niet is voldaan.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

6.1. Annulering van de aankoop van een niet-gepersonaliseerd Product, dat niet slechts zal worden vervaardigd omwille van deze aankoop, is niet mogelijk, behoudens toepassing van het Herroepingsrecht.

6.2. Bij aanschaf van een Dienst (zoals het maken van een Product) gaat de Klant ermee akkoord dat de gehele uitvoering dient te worden betaald.

Evenwel is het mogelijk om de verdere uitvoering van de Overeenkomst te annuleren, maar dit kan dan slechts slaan op de fasen van de Dienstverlening waarvoor nog niet is betaald. Dit staat er niet aan in de weg dat de Dienstverlener gerechtigd is op een eventuele bijkomende schadevergoeding, in geval dat de annulering zulke schade met zich meebrengt (bv. winstderving door verschuiven plannen van andere Klanten).

6.3. Indien een Klant een abonnement/onbepaalde duurovereenkomst zou willen opzeggen, gaat de opzeg in vanaf de maand volgend op de kennisgeving van deze beslissing aan de Dienstverlener. 

6.4. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet.

6.5. Annulering van live workshops is mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Daarna heeft de Dienstverlener het recht om alsnog de volledige prijs aan te rekenen.

Eventueel vooraf aan de workshop digitaal geleverd materiaal, zoals een stappenplan, tutorial of opname, zal aangerekend blijven.

6.6. De Dienstverlener heeft het recht om een workshop zelf te annuleren in geval van overmacht zoals, doch niet uitsluitend, ziekte of te weinig inschrijvingen. Zij is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd, en er zal een nieuw moment worden ingepland.

De Dienstverlener heeft het recht om de datum of locatie van een workshop te wijzigen. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant

7.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling en eventueel betaling van het voorschot.

De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van eventueel ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

7.2. Er zijn feedbackrondes voorzien waarin de Klant de uitvoering van de fases kan goedkeuren en akkoord kan geven voor het starten met de uitvoering van de volgende fase. Na dit akkoord wordt de voorgaande fase als finaal gezien. De Klant kan hierop geen aanmerkingen meer maken.

7.3. Ingeval van workshops kan de Dienstverlener bepaalde zaken vragen aan de Klant, zoals het meenemen van materiaal.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1. Algemeen

8.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

8.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

8.2. Overmacht

8.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht worden onder meer verstaan problemen met de Website (technische, hacking,…), ziekte of ander belet binnen het team, of o.w.v. privésituaties […]. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan diens contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

8.3. Relaties met derden

8.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4. Contractuele tekortkomingen

8.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

8.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).

Indien het om een Dienst B2C gaat, is het voorgaande nog uitgezonderd schade ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde, de opzettelijke fout van een aangestelde en lichamelijke schade.

8.5. Eigen verantwoordelijkheid klant

8.5.1. De Dienstverlener staat de Klant bij. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt i.v.m. zijn/haar zaak.

8.5.2. Indien de Dienstverlener instructies meegeeft voor onderhoud, gebruik, nazorg,… m.b.t. een Product, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze na te volgen.

Artikel 9 –   Herroepingsrecht

9.1. Algemeen

9.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online plaatsen.  

9.2. Uitzonderingen: 

9.2.1. Het Herroepingsrecht geldt niet voor de online inhoud. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

9.2.2. Het Herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon, zoals gepersonaliseerde Producten.

9.2.3. Het Herroepingsrecht geldt alsook niet voor Producten waarbij een terugzending onhygiënisch zou kunnen zijn, zoals alle hangemaakte producten (speenkoorden, speelkoorden, bijtringen, kettingen), siliconenen eetgerei.

9.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

9.3.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Eventuele terugzendkosten zijn voor rekening van de Klant.

9.3.2. Indien de Klant de volledige Overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

9.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

9.3.5. Een beroep op het Herroepingsrecht wordt slechts aanvaard wanneer de teruggezonden Producten en ongebruikt en onbeschadigd zijn, en zich in de originele verpakking bevinden, met onbeschadigde handleiding en andere toebehoren.

Artikel 10 – Levering

10.1. De leveringstermijnen zijn afhankelijk van de gekozen Dienst en verschillen van project tot project, en van Klant tot Klant. Factoren die de leveringstermijn kunnen beïnvloeden zijn onder meer: leveringen van groothandel, reacties en feedback van de Klant, beschikbare voorraad,….

10.2. Wanneer de bezorging voor de Klant significante vertraging oploopt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging buitenproportioneel langer duurt dan voorzien, heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Dit geldt tenzij de Klant zelf enig aandeel heeft in deze vertraging en behoudens het bepaalde in 10.3. en behoudens overmacht.

10.3. Er wordt in elk geval niet geleverd voordat de voorschotfactuur (indien van toepassing) met betrekking tot de uit te voeren fases betaald is.

Artikel 11 – Betwistingen 

11.1. De Klant wordt verzocht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten binnen de 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in aanmerking genomen.

11.2. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek Product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

11.3. De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumenten-ombudsdienst van de Federale Overheid, via deze link:       http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 12 – Gebruikersaccount voor online workshops 

12.1. Om toegang te krijgen tot bepaalde online Diensten, waaronder online workshops, dient de Klant op het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

12.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

12.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

12.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze Algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 13 – Online workshops/inhoud

13.1. Toegang tot online workshops is persoonlijk. Toegang tot de online workshops of de inhoud mogen niet gedeeld worden met derden.

13.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online workshops of inhoud met derden, wordt de toegang voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

13.3. De Dienstverlener heeft de online workshops en inhoud ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis. Hiermee wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 

13.4. De aangeboden online workshops en inhoud, worden aangeleverd via de Website of via een online platform. 

13.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online workshops en inhoud.

13.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 

13.8. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van de online workshops od inhoud dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

Artikel 14 – Fysieke workshops/content

14.1. De Klant gaat ook in de situatie van fysieke workshops vertrouwelijk om met de gegevens en dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de workshops dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. Aldus mogen sessies dus ook niet worden opgenomen of gedeeld.

14.2. Wanneer een workshop vol zit, kan het zijn dat een inschrijving niet meer wordt aanvaard of na bevestiging nog wordt afgewezen.

14.3. Deelnemers nemen de op voorhand meegedeelde eigen tools mee.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrecht 

15.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en online teaching platform en Producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

15.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

15.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

15.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke Overeenkomst. 

Artikel 16 – Gegevensverwerking 

16.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de Privacy policy die toegankelijk is op de Website.  

16.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

Artikel 17: Niet van toepassing

Artikel 18 – Algemeen 

18.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

18.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

18.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement 0722.580.813.

Laatste update: 16/11/2023 te Schoten